Skip to Content

Podmínky užívání

Vzhledem k neustálým technickým inovacím a změnám příslušného právního rámce je třeba, abychom dále uvedené podmínky užívání občas upravili nebo doplnili. Z tohoto důvodu žádáme uživatele, aby se před každou návštěvou těchto internetových stránek seznámili s těmito podmínkami a vzali na vědomí případné změny nebo dodatky.

Úvod

Tyto internetové stránky vám přináší společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, Česká republika. Sestavování informací o společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o. ‏(dále jako Henkel), přidružených společnostech skupiny Henkel a třetích stranách, jež naleznete na těchto internetových stránkách, jsme věnovali nejvyšší péči, přesto však nemůžeme zaručit jejich úplnost a správnost. Společnost Henkel odmítá jakoukoliv odpovědnost za chyby v obsahu těchto internetových stránek. Předpovědi uvedené na těchto internetových stránkách vycházejí z našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Skutečně dosažené výsledky se však mohou od těchto předpovědí výrazně lišit v důsledku působení celé řady makroekonomických a tržních faktorů, které jsou v některých případech mimo vliv společnosti Henkel. Aniž by tím byla dotčena případná zákonná povinnost předpovědi aktualizovat, společnost Henkel nemá v úmyslu pravidelně aktualizovat všechny předpovědi uvedené na těchto internetových stránkách.

Vstupem na tyto stránky bezvýhradně a bez omezení přijímáte dále uvedené všeobecné podmínky užívání internetových stránek. Tyto podmínky si můžete zobrazit nebo vytisknout.

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek

1. Autorské právo

Tyto internetové stránky včetně svého obsahu a struktury jsou chráněny autorským právem. Ochrana autorským právem se vztahuje především na jakékoliv reprodukce, úpravy, překlady, ukládání a zpracování v jiných médiích, včetně ukládání nebo zpracování elektronickými prostředky. Jakékoliv úplné nebo částečné využití musí předem písemně schválit společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. Jakékoliv reprodukování informací nebo údajů, především použití textů nebo jejich částí či obrazového materiálu (kromě fotografií společnosti Henkel určených pro tisk), či jakékoliv jiné použití nebo šíření musí předem písemně schválit společnost Henkel. Práva na šíření a reprodukování vlastní společnost Henkel.

2. Ochranné známky

Oválné logo Henkel a veškeré názvy a vzhled výrobků na těchto stránkách jsou zapsané ochranné známky společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o., jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Výslovně se zakazuje jakékoliv nepovolené použití nebo zneužití těchto ochranných známek. Nepovolené použití nebo zneužití těchto ochranných známek představuje porušení známkového a autorského práva či jiných práv k duševnímu vlastnictví a zákona o nekalé soutěži.

3. Odmítnutí odpovědnosti za obsah internetových stránek třetích osob

a. Tyto internetové stránky obsahují odkazy (tzn. hypertextové odkazy) na jiné internetové stránky, které provozují třetí osoby a jejichž obsah není společnosti Henkel znám. Henkel pouze zprostředkovává vstup na tyto internetové stránky, přičemž odmítá jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah. Odkazy na internetové stránky třetích osob jsou na těchto internetových stránkách uvedeny výhradně za účelem jednoduššího procházení pro uživatele. Prohlášení na internetových stránkách, na něž tyto odkazy vedou, nejsou prohlášeními společnosti Henkel. Společnost Henkel se výslovně distancuje od veškerého obsahu jakýchkoliv internetových stránek třetích stran, na něž vedou odkazy z jejích internetových stránek, a odmítá především jakoukoliv odpovědnost za porušování zákonů nebo práv třetích stran, k nimž na takových stránkách dochází.

b. Za obsah internetových stránek, na něž vedou odkazy z internetových stránek společnosti Henkel, za případný prodej výrobků, který je na nich nabízen, a za zpracování souvisejících objednávek odpovídají výhradně vlastníci těchto internetových stránek.

c. Společnost Henkel odmítá jakoukoliv odpovědnost za porušování autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví nebo osobnostních práv, k nimž dochází na stránkách, na něž vedou odkazy z internetových stránek společnosti Henkel.

d. V případě objednávky nebo jiného právního prohlášení ohledně transakce se smluvní vztah uzavírá výhradně mezi uživatelem a vlastníkem příslušných internetových stránek nebo stranou či osobou, která na nich nabízí či je na nich prezentována, avšak za žádných okolností mezi společností Henkel a uživatelem. Věnujte proto pozornost všeobecným obchodním podmínkám příslušných dodavatelů na internetových stránkách, na něž vedou odkazy z internetových stránek společnosti Henkel.

e. Toto odmítnutí odpovědnosti platí pro všechny odkazy zobrazené na internetových stránkách henkel.com a v souvislosti s veškerým obsahem internetových stránek, na něž je uživatel přesměrován prostřednictvím těchto odkazů.

4. Všeobecné zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost společnosti Henkel za škody vzniklé použitím těchto internetových stránek je bez ohledu na právní příčinu (včetně občanskoprávního deliktu) omezena na škody, které vzniknou následkem úmyslné nebo hrubé nedbalosti. V případě vzniku právní odpovědnosti společnosti Henkel v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti je celková částka nároku na odškodnění omezena výší předvídatelné škody. Toto však neplatí pro odpovědnost společnosti Henkel podle platného zákona o odpovědnosti výrobce za výrobek či podle poskytnutých záruk. Výše uvedená omezení odpovědnosti rovněž neplatí v případě ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví osoby.

Společnost Henkel vynakládá značné úsilí k ochraně svých internetových stránek proti virům, avšak naprostou nepřítomnost virů nemůže zaručit. Z tohoto důvodu Henkel doporučuje věnovat před stahováním jakýchkoliv dokumentů nebo dat pozornost zajištění odpovídající ochrany proti virům (např. používat antivirové programy).

Henkel nezaručuje, že služby, které nabízí na svých internetových stránkách, budou fungovat bezchybně či že budou dostupné.

5. Předpovědi a vyhlášené záměry

Předpovědi uvedené na těchto internetových stránkách vycházejí z našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Skutečně dosažené výsledky se však mohou od těchto předpovědí výrazně lišit v důsledku působení celé řady makroekonomických a tržních faktorů, které jsou v některých případech mimo vliv společnosti Henkel. Aniž by tím byla dotčena případná zákonná povinnost aktualizovat předpovědi, společnost Henkel nemá v úmyslu pravidelně aktualizovat všechny předpovědi uvedené na těchto internetových stránkách.

6. Výrobky společnosti Henkel

Značky a výrobky vyobrazené na těchto internetových stránkách jsou ukázkami značek a výrobků nabízených společnostmi skupiny Henkel po celém světě. Henkel nezaručuje, že určitá vyobrazená značka nebo výrobek bude k dispozici ve vaší zemi.

Různé

Tyto všeobecné podmínky užívání a jejich výklad se řídí právním řádem České republiky s výslovným vyloučením uplatnění ustanovení úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je místem řešení veškerých sporů souvisejících s těmito internetovými stránkami Praha, Česká republika. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek užívání neplatným, nemá to žádný vliv na platnost zbývajících ustanovení.